Home

آموزش‌هایی که اشتغال به دنبال ندارد

معاون وزیر کار گفت: نگاه مدرک گرایی باید تغییر یابد و مهارت‌های آموزشی در بازار کار و اشتغال ارزش تلقی شود.

از: پارس نیوز
آموزش‌هایی که اشتغال به دنبال ندارد