اعضای کمیسیون‌های برنامه ششم مشخص شدند

ترکیب نهایی اعضای کمیسیون‌های تلفیق برنامه ششم توسعه مشخص شد.

<
از: پارس نیوز
اعضای کمیسیون‌های برنامه ششم مشخص شدند