Home

آیا لایحه بانک مرکزی فیش‌های حقوقی جدیدی می‌آفریند؟

اگر امر غیر شرعی در بانک مرکزی صورت گرفت و رئیس بانک مرکزی نخواست آن را در جلسه این شورا مطرح کند، آن وقت تکلیف شورای فقهی چه خواهد شد؟

از: پارس نیوز
آیا لایحه بانک مرکزی فیش‌های حقوقی جدیدی می‌آفریند؟