اوضاع 9 بانک غیراستاندارد و 4 بانک وخیم است+ جدول

در فضای پسابرجام در حالی کفایت سرمایه بانک‌ها اهمیت دوچندان یافته است که از مجموع 21 بانک و یک موسسه اعتباری 10 بانک نرخ کفایت سرمایه استاندارد دارند،2 بانک در تلاش برای افزایش سرمایه و پاس کردن استاندارد هستند و در این میان 4 بانک وضعیت بسیار وخیمی دارند.

<
از: پارس نیوز
اوضاع 9 بانک غیراستاندارد و 4 بانک وخیم است+ جدول