افزایش چک‌های‌برگشتی زیرسایه غوغای رکود اقتصادی

رکود در بازارهای اقتصادی کشور غوغا می کند و چرخ زندگی کاسبان سخت می چرخد. این در حالی است که بسیاری از کارخانه های تولیدی نیمه تعطیل یا تعطیل شده اند و حتی کاهش نرخ سود بانکی نیز نتوانسته سرمایه ها را به بازارهای اقتصادی روانه کند .

<
از: پارس نیوز
افزایش چک‌های‌برگشتی زیرسایه غوغای رکود اقتصادی