Home

موشک قیام؛ گزینه نخست برای هدف قراردادن پایگاه‌های آمریکا در منطقه

موشک قیام با ۸۰۰ کیلومتر برد، موشکی بدون باله است که مخصوص هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در منطقه تولید شده است؛ این موشک با استفاده از لانچرهای متحرک خودرویی، ویژگی‌های یک موشک مناسب را داشت اما باید ویژگی‌های دیگری هم داشته باشد که بتواند از دید رادارهای مستقر در پایگاه‌های آمریکا در منطقه بگریزد لذا این موشک بدون بال طراحی شد تا از انعکاس امواج راداری مصون بماند.

از: پارس نیوز
موشک قیام؛ گزینه نخست برای هدف قراردادن پایگاه‌های آمریکا در منطقه