آشتیانی: همه نسبت به وزارتخانه آموزش و پرورش انتقاد دارند

آشتیانی با بیان اینکه آموزش و پرورش دردهای مزمنی دارد، یادآور شد: در حال حاضر همه در داخل آموزش و پرورش و بیرون از آن نسبت به آموزش و پرورش انتقادات و نقطه‌نظراتی دارند و نگاه انتقادی بر همه چیز و علیه همه است.

<
از: پارس نیوز
آشتیانی: همه نسبت به وزارتخانه آموزش و پرورش انتقاد دارند