دولت چند هواپیما می تواند بخرد؟

ذوالنور با بیان اینکه 25 هواپیما مجوز فروش پیدا کرده اند گفت: تا پایان سال چهارفروند هواپیما وارد ایران می شوند.

<
از: پارس نیوز
دولت چند هواپیما می تواند بخرد؟