Home

فانی تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان را گردن دولت قبل انداخت

علی‌اصغر فانی، وزیر سابق آموزش و پرورش در بازدید از نمایشگاه مطبوعات درباره پرونده اخیر صندوق ذخیره فرهنگیان توضیح داد.

از: پارس نیوز
فانی تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان را گردن دولت قبل انداخت