مراسم ختم مرحوم حسن شایانفر در تهران برگزار شد

مراسم ترحیم حسن شایانفر مدیر دفتر پژوهش های موسسه کیهان در تهران برگزار شد.

<
از: پارس نیوز
مراسم ختم مرحوم حسن شایانفر در تهران برگزار شد