علت افزایش ازدواج سفید چیست؟

مدیر شبکه بهداشت شمیرانات گفت: سن بالای ازواج زمینه ساز هزینه های بالای اجتماعی در کشور است که باید همگام به آن پرداخت.

<
از: پارس نیوز
علت افزایش ازدواج سفید چیست؟