Home

در ایران مردها بیشتر می میرند یا زنان؟

آمار منتشر شده در سازمان ثبت احوال کشور نشان می دهد از ابتدای امسال ۲۹۳ هزار و ۶۰۲ نفر فوت کرده اند که سهم مردان از جمعیت بیشتر است.

از: پارس نیوز
در ایران مردها بیشتر می میرند یا زنان؟