خطر از بیخ گوش ستاره پرسپولیس گذشت

بحث محرومیت هافبک پرسپولیس مطرح نیست.

<
از: پارس نیوز
خطر از بیخ گوش ستاره پرسپولیس گذشت