دستوراتی که در خصوص عیب پوشی باید بدانیم

عیب پوشی، رفتاری کریمانه است که مهر انسانی که عیب پوشانده را نیز در دل ها جای می دهد.

<
از: پارس نیوز
دستوراتی که در خصوص عیب پوشی باید بدانیم