رزمنده کوچک

گروه استان ها- مركزي- پيوسته از مادرم مي خواستم تا با پدرم صحبت کند تا پدرم راضي شود من را نيز با خودش به جبهه ببرد، چون بد جوري حال و هواي جبهه در سرم پيچيده بود.

<
از: خبرگزاری پلیس
رزمنده کوچک