Home

پیش شرط های لازم سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار سرمایه

تا کنون مذاکرات متعددی در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی انجام شده و می توانیم در ماه های آینده به ویژه با یکسان سازی نرخ ارز، شاهد ورود حجم قابل توجه ای از سرمایه گذاری خارجی به اقتصاد کشور باشیم.

از: سنا
پیش شرط های لازم سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار سرمایه