پذیره نویسی بزرگ‌ترین تامین مالی بخش کشاورزی در بورس کالا

به گفته مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی، بزرگترین تامین مالی بخش کشاورزی ایران برای جبران نیاز مالی دولت جهت خرید تضمینی گندم، طی روزهای آینده در بورس کالای ایران توسط کارگزاری بانک کشاورزی انجام می گیرد.

<
از: سنا
پذیره نویسی بزرگ‌ترین تامین مالی بخش کشاورزی در بورس کالا