نرخ بهره بانکی همچنان غیر منطقی است

کاهش نرخ بهره تنها موضوع بازار سرمایه نیست. توسعه اقتصادی کشور به اجرای دقیق و کامل طرح کاهش نرخ بهره وابسته است و ضرورت دارد دولت برای افزایش رشد اقتصادی بین نرخ تورم و نرخ بهره بانکی تناسب منطقی ایجاد کند. برای توجیه پذیر بودن سرمایه گذاری، نزدیکی نرخ تورم و نرخ بهره امری بدیهی است و کاهش نرخ بهره، عامل افزایش بازدهی بازار سرمایه خواهد بود.

<
از: سنا
نرخ بهره بانکی همچنان غیر منطقی است