دور جدید حیات صندوق های سرمایه گذاری در سهام

مدیرعامل تامین سرمایه آرمان از برنامه جدید این صندوق جهت سرمایه گذاری در سایر "صندوق های سرمایه گذاری در سهام" خبر داد و افزود: این طرح از دو ماه پیش در کمیته سرمایه گذاری تامین سرمایه آرمان مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پس از تهیه گزارش‌های کارشناسی، تصمیم بر این شد که با لحاظ کردن معیارهای مشخص در ابتدای هر ماه، صندوق گنجینه نسبت به صدور واحد های سرمایه گذاری در 10 صندوق سهام برتر اقدام کند.

<
از: سنا
دور جدید حیات صندوق های سرمایه گذاری در سهام