ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار را تعیین و ریاست آن را به رئیس کل بانک مرکزی واگذار کردند.

<
از: سنا
ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار تعیین شد