نگاهی بر پیش بینی های "ثنوسا"

شرکت نوسازی و ساختمان تهران در مدت 3 ماه منتهی به 30 آذر ماه 95، مبلغ 83 ریال زیان به ازای هر سهم کنار گذاشت؛ و معادل 18 درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد.

<
از: سنا
نگاهی بر پیش بینی های "ثنوسا"