Home

گروه های رویی همچنان بر مدار صعود

ادامه رشد فلزات پایه به ویژه فلز روی در بازارهای بین المللی موجب افزایش تقاضای مجدد گروه های فلزی و معدنی و بخصوص گروه روی شد؛ به طوریکه طی معاملات امروز نیز رشد قیمتی و صف های خرید در نمادهای فسرب، کروی، کیمیا، فرآور، فاسمین، کبافق، کاما مشاهده شد.

از: سنا
گروه های رویی همچنان بر مدار صعود