جاور: پس از تمرین یک هفته ای در برزیل ،در المپیک حضور می یابم

قایقران المپیکی کشورمان پس از اردوی یک ماه در پرتغال با آمادگی کامل به رقابت در المپیک می رود.

<
از: باشگاه خبرنگاران
جاور: پس از تمرین یک هفته ای در برزیل ،در المپیک حضور می یابم