من هم مثل برخی از مردم، اصلا کتاب نمی‌خوانم

من هم مثل برخی از مردم، اصلا کتاب نمی‌خوانم و در گذشته نیز تنها به کتاب‌های درسی‌ام اکتفا می‌کردم.

<
از: باشگاه خبرنگاران
من هم مثل برخی از مردم، اصلا کتاب نمی‌خوانم