سپردن کار ممیزی به افراد متخصص از ولنگاری فرهنگی جلوگیری می‌کند

عضو کمیسیون فرهنگی گفت: اعتماد به متخصصان رشته‌های فرهنگی و سپردن کار ممیزی به افرادی متدین از ولنگاری فرهنگی جلوگیری می‌کند.

<
از: باشگاه خبرنگاران
سپردن کار ممیزی به افراد متخصص از ولنگاری فرهنگی جلوگیری می‌کند