Home

تایید صورت های مالی بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار/افزایش وام مسکن روستایی

یک‌هزار و دویست و بیست و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار با حضور اعضای شورا در محل ساختمان بانک مرکزی تشکیل و صورت‌های مالی بانک مرکزی تصویب شد.

از: باشگاه خبرنگاران
تایید صورت های مالی بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار/افزایش وام مسکن روستایی