Home

برگزاری همایشی با هدف جلوگیری از وجود مُهرهای جعلی

اتحادیه لیتوگرافان با هدف جلوگیری از وجود مُهرهای جعلی و کلاهبرداری همایش برگزار می‌کنند.

<
از: باشگاه خبرنگاران
برگزاری همایشی با هدف جلوگیری از وجود مُهرهای جعلی