فروش دو میلیاردی «دختر»/ استقبال 333 میلیون تومانی مخاطبان از «لانتوری» ها

فیلم «لانتوری» شب گذشته، با فروش 192 میلیون تومانی، به 333 میلیون تومان ظرف دو روز نمایش رسید.

<
از: باشگاه خبرنگاران
فروش دو میلیاردی «دختر»/ استقبال 333 میلیون تومانی مخاطبان از «لانتوری» ها