ترکیب نهایی اعضای کمیسیون‌ تلفیق برنامه ششم توسعه مشخص شد+اسامی

ترکیب نهایی اعضای کمیسیون‌ تلفیق برنامه ششم توسعه مشخص شد.

<
از: باشگاه خبرنگاران
ترکیب نهایی اعضای کمیسیون‌ تلفیق برنامه ششم توسعه مشخص شد+اسامی