14 هزار موشک از یمن به خاک عربستان شلیک شده است

شمار موشک هایی که از آغاز تجاوز به یمن، از سوی این کشور به خاک عربستان شلیک شده از مرز 14 هزار موشک گذشته است.

<
از: باشگاه خبرنگاران
14 هزار موشک از یمن به خاک عربستان شلیک شده است