آلویان روس به مدال برنز بوکس رسید

بوکسور روس مدال برنز وزن 52 کیلوگرم مردان را کسب کرد.

<
از: باشگاه خبرنگاران
آلویان روس به مدال برنز بوکس رسید