Home

مهار وزنه ۳۰۵ کیلوگرمی توسط سیامند رحمان(پارالمپیک ریو)

مهار وزنه ۳۰۵ کیلوگرمی توسط سیامند رحمان را در فیلم ذیل مشاهده کنید.

از: باشگاه خبرنگاران
مهار وزنه ۳۰۵ کیلوگرمی توسط سیامند رحمان(پارالمپیک ریو)