Home

ذره بین کمیته بین المللی المپیک روی فدراسیون های ورزشی ایران

کمیته بین المللی المپیک از برخی فدراسیون های ورزشی کشورمان در خواست کرد اساسنامه خود را این به این مرکز ارسال کنند.

از: باشگاه خبرنگاران
ذره بین کمیته بین المللی المپیک روی فدراسیون های ورزشی ایران