برای نجات کره زمین لایه اوزون را حفظ کنیم

کارشناس محیط زیست گفت: لایه اوزون در اطراف کره زمین، به عنوان سپر محافظ گیاهان، جانوران و انسان در برابر پرتو خطرناک فرا بنفش خورشید عمل می‌کند.

<
از: باشگاه خبرنگاران
برای نجات کره زمین لایه اوزون را حفظ کنیم