همایش پیام آوران شکست حصر برگزار شد

همایش پیام آوران شکست حصر به مناسبت سالروز عملیات ثامن الائمه برگزار شد.

<
از: باشگاه خبرنگاران
همایش پیام آوران شکست حصر برگزار شد