اتفاقات ترسناکی که زندگی را به کام انسان تلخ می‌کنند

دانشمندان رضایت از زندگی را متأثر از رویدادها و عواملی می‌دانند که ممکن است بعضاً فشار روحی شدیدی بر انسان وارد کنند.

<
از: باشگاه خبرنگاران
اتفاقات ترسناکی که زندگی را به کام انسان تلخ می‌کنند