15 مهرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده دوره تابستان

مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: 15 مهرماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه تابستان 95 است.

<
از: باشگاه خبرنگاران
15 مهرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده دوره تابستان