بازگشت برانکو به تهران

سرمربی پرسپولیس همراه با دستیاران کروات خود بعد از چند روز استراحت در کرواسی به تهران بازگشتند.

<
از: باشگاه خبرنگاران
بازگشت برانکو به تهران