Home

شاگردان غلامرضا محمدی از ۹ مهرماه در خانه کشتی

اردوی تیم ملی کشتی آزاد دانشجویان برای حضور در رقابت های جهانی، روزهای 9 تا 19 شهریورماه در خانه کشتی شماره 2 تهران برگزار می شود.

از: باشگاه خبرنگاران
شاگردان غلامرضا محمدی از ۹ مهرماه در خانه کشتی