شریفی ها در پیچ و خم جاده سنوات/ صدای شکایت دانشجویان به رییس جمهور رسید

لید: چند روزی است که دانشگاهها به جای برگزاری آیین ورودی های جدید، سرگرم شکایت دانشجویان به قانون سنوات تحصیلی هستند و کار به شکایت نزد رییس جمهور نیز رسیده است.

<
از: باشگاه خبرنگاران
شریفی ها در پیچ و خم جاده سنوات/ صدای شکایت دانشجویان به رییس جمهور رسید