نگاه مشترک بر ضرورت انتقال تجربیات در پیشگیری از حوادث غیر مترقبه

وزیر کشور در دیدار با وزیر حوادث غیر مترقبه جمهوری آذربایجان، بر ضرورت انتقال تجربیات در راستای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه تاکید کرد.

<
از: باشگاه خبرنگاران
نگاه مشترک بر ضرورت انتقال تجربیات در پیشگیری از حوادث غیر مترقبه