Home

اقتصاد مقاومتی نقشه راه رسیدن به توسعه پایدار است

اقتصاد مقاومتی سیاست هایی است که حرکت و مسیر رسیدن به توسعه پایدار برای کشور را روشن کرده و در حقیقت نقشه راهی در اختیار همگان قرار داده است.

از: باشگاه خبرنگاران
اقتصاد مقاومتی نقشه راه رسیدن به توسعه پایدار است