راز ماندگاری شعر کهن ایران موسیقی موجود در شعرهاست

اگر کمی با نگاه عمیق به شاعرانی مثل مولانا نگاه کنید، می‌بینید که موسیقی زیبایی در آن نهان است.

<
از: باشگاه خبرنگاران
راز ماندگاری شعر کهن ایران موسیقی موجود در شعرهاست