آموزش و پرورش در هفته ای که گذشت

رونمایی از سامانه جامع نظارت بر مدارس غیردولتی، توسعه و نظام‌مند شدن نظارت بر مدارس و 72 مدرسه کشور تحت پوشش مراقبت های اجتماعی ازجمله مهم ترین رویدادهای آموزش و پرورش درهفته گذشته به شمار می رود.

<
از: باشگاه خبرنگاران
آموزش و پرورش در هفته ای که گذشت