Home

به سیامند رحمان، قوی ترین مرد دارای معلولیت جهان رای دهید !

وب سایت رسمی کمیته بین المللی پارالمپیک، بار دیگر سیامند رحمان را برای دریافت عنوان بهترین ورزشکار ماه نامزد کرد.

از: باشگاه خبرنگاران
به سیامند رحمان، قوی ترین مرد دارای معلولیت جهان رای دهید !