بررسی نقش سازمان بازرسی کل کشور در اعلام و گزارش تخلفات اداری

19 مهر ماه سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور است، سازمانی که نقش موثری در اعلام و گزارش تخلفات اداری در کشور دارد.

<
از: باشگاه خبرنگاران
بررسی نقش سازمان بازرسی کل کشور در اعلام و گزارش تخلفات اداری