یادگیری فعال دانش‌آموزان هدف اصلی در تدوین کتب درسی

مدیرکل دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری گفت: تدوین کتاب‌های درسی با هدف قرارگیری دانش‌آموزان در موقعیت‌های یادگیری فعال انجام شده است.

<
از: باشگاه خبرنگاران
یادگیری فعال دانش‌آموزان هدف اصلی در تدوین کتب درسی