گزینه بعدی دبیرکلی سازمان ملل سیاست‌های ظالمانه آمریکا را در جهان پیاده خواهد کرد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی معتقد است؛ گزینه بعدی دبیرکلی سازمان ملل قطعا سیاست‌های ظالمانه آمریکا را در جهان پیاده خواهد کرد.

<
از: باشگاه خبرنگاران
گزینه بعدی دبیرکلی سازمان ملل سیاست‌های ظالمانه آمریکا را در جهان پیاده خواهد کرد