زمين لرزه 4.2 ريشتری در شهر تاریخی سلطانيه

مديركل مديريت بحران استان زنجان گفت احتمال برگشت زلزله منتفی است.

<
از: باشگاه خبرنگاران
زمين لرزه 4.2 ريشتری در شهر تاریخی سلطانيه