تدوین دستورالعمل حقوق و دستمزد برای معلمان مدارس غیردولتی

مدیر کل سازمان مدارس غیردولتی از تدوین دستورالعمل حقوق و دستمزد برای معلمان مدارس غیردولتی خبر داد.

<
از: باشگاه خبرنگاران
تدوین دستورالعمل حقوق و دستمزد برای معلمان مدارس غیردولتی